languages  
iiiiiiiiiiiiiihedder
 

Who are the Finland-Swedes?

A linguistic minority in Finland who maintain a strong identity, a distinct subgroup of the Finnish people or a distinct nationality of its own? Welcome to Svenskfinland. These pages feature information about Finland’s minority culture, the Finland-Swedes.

The Finland-Swede’s culture is centuries old and dates from the reign of the Swedish kingdom, through the times of Russian rule, up to its status today as a protected linguistic minority. The Swedish spoken by Finland-Swedes consists of distinct dialects that are understandable by other Swedish speakers and those who speak other Scandinavian languages. The majority of Swedish-speaking Finns are bilingual. Depending on whom you ask, the Finland-Swedes are either an ethnically determined subgroup of Finns or a distinct nationality with its own culture, history and language.

About 275,000 people in mainland Finland have Swedish as their mother tongue, as well as practically the entire population of the Åland islands, meaning that around 5.5% of Finns are Finland-Swedes.

 

Keitä suomenruotsalaiset ovat?

Vahvalla identiteetillä varustettu suomalainen kielivähemmistö, selkeästi erottuva Suomen kansan alaryhmä vai oma erillinen kansakunta? Tervetuloa Svenskfinland-sivustolle.
Täältä löydät tietoa suomenruotsalaisesta vähemmistökulttuurista.

Tämä vuosisatoja vanha kulttuuri sai alkunsa Ruotsin kuningaskunnan vallan aikana ja kehittyi Venäjän hallitessa. Nykyisin suomenruotsalaiset ovat Suomen virallinen kielivähemmistö. Suomessa puhuttu ruotsin kieli muodostuu erilaisista murteista, joita muutkin pohjoismaalaiset pystyvät ymmärtämään. Suurin osa suomenruotsalaisista on kaksikielisiä. Käsitys suomenruotsalaisuudesta vaihtelee vastaajasta riippuen. Osa pitää heitä Suomessa asuvana ruotsia puhuvana väestöryhmänä, osa erillisenä kansakuntana, jolla on oma kulttuuri, historia ja kieli.

Manner-Suomessa asuu noin 275 000 ruotsia äidinkielenään puhuvaa suomalaista. Kun tähän lisätään lähes koko Ahvenanmaan asukasluku, se tarkoittaa, että suomenruotsalaisia on yhteensä noin 5,5 prosenttia koko kansakunnasta.

 

 

Кто такие Финляндские Шведы?

Лингвистическое меньшинство в Финляндии, которое строго соблюдает свою целостность и уникальную индивидуальность. Это особенная субгруппа Финского народа или отдельная независимая национальность? Добро пожаловать к Svenskfinland (Шведо-Финнам). На этих страницах Вы найдёте информацию о Финском культурном меньшинстве, Финляндских Шведах.

Финляндско-Шведская культура насчитывает уже несколько веков существования, и ведёт отсчёт со времён правления Шведского короля, сквозь время правления России и до сегодняшнего дня, когда у него уже есть статус защищённого лингвистического меньшинства. Тот Шведский на котором разговаривает эта группа состоит из двух различных диалектов, которые одинаково понятны другим Шведо-говорящим, так и всем тем, кто как-то владеет Скандинавскими языками. Большинство Шведо-говорящих Финнов свободно владеют двумя языками.

   
projekt
  fotermid